На главную страницуПослать письмо
О нас Наша история Образование Наши партнеры Наши предприятия Наше правление Профсоюз Публикации Объявления Разное Контакты

Мы приглашаем Вас принять участие в семинарах, где Вы сможете задать интересующие Вас вопросы и получить консультацию специалистов на тему "Развитие рыночных отношений в Харьковской области".


      погода в г. Харьков
      Информер УФС
         
         
         

 


У Г О Д А
між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною Радою та Харківською обласною спілкою споживчих товариств про спільні дії щодо розвитку кооперативного руху в області і посилення його ролів реформуванні економіки України на ринкових засадах на 2004-2008 роким. Харків                                                                                                                         “03” червня 2004 р.

          Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна Рада і Харківська обласна спілка споживчих товариств, надалі – Сторони, враховуючи соціальну значимість споживчої кооперації у справі збереження громадсько-політичної стабільності на селі та на виконання Закону України “Про споживчу кооперацію” та Указів Президента України від 19 грудня 2000 року № 1348/2000 “Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах”, від 20 грудня 2000 року № 1356/2000 „Про основні заходи розвитку соціальної сфери села” та від 15 липня 2002 року №640/2002 „Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села” уклали цю Угоду про наступне:

          1. Предмет угоди

          1.1. Сторони домовились об’єднати зусилля в межах компетенції кожної з них з метою розвитку кооперативного руху в області та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах, створення сільським жителям оптимальних умов життя, покращення забезпечення їх товарами і послугами, розвитку прямих зв’язків між сільськими товаровиробниками і споживачами продовольчих і непродовольчих товарів, а також з метою підтримки діяльності споживчої кооперації.

          2. Обов’язки Сторін

          2.1. Харківська обласна державна адміністрація та Харківська обласна Рада у межах чинного законодавства та передбачених законами повноважень місцевих державних адміністрацій здійснюють заходи щодо розвитку кооперативного руху в області та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах шляхом:

          • забезпечення додержання прав і законних інтересів споживчої кооперації та її членів, недопущення будь-яких обмежень господарської активності та ініціативи споживчої кооперації, вільної і рівноправної участі її на ринках товарів, робіт і послуг;
          • сприяння розвитку і зміцненню економічної самостійності споживчих товариств та їх спілок, надання допомоги у вирішенні завдань по відродженню кооперативної форми господарювання в нових економічних умовах;
          • проведення спільних робочих і селекторних нарад, конференцій, семінарів
          • взаємодії з підприємствами споживчої кооперації у питаннях організації торгівельного обслуговування населення, закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та сировини, виробництва товарів народного споживання, надання населенню різних послуг тощо;
          • здійснення державного контролю за додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист справ споживачів;
          • сприяння укріпленню зв’язків організацій споживчої кооперації з вітчизняними товаровиробниками, в одержанні товарів в обсягах і асортименті, які задовольнили б попит населення на вигідних умовах розрахунків.
          • сприяння залученню інвестицій, включаючи іноземні, для розвитку торгових, виробничих, заготівельних та інших об’єктів споживчої кооперації;
          • сприяння в розширенні господарських зв’язків з сільськогосподарськими підприємствами, власними підсобними господарствами громадян по збільшенню обсягів закупівель у них сільськогосподарської продукції і сировини, переробці і продажу їх населенню;
          • залучення організацій і підприємств споживчої кооперації до закупівель і постачання сільгосппродукції і сировини для державних потреб на умовах, передбачених чинними правовими актами; укладанні угод з бюджетними та іншими організаціями на забезпечення їх потреб у сільськогосподарській продукції; прийманні участі у конкурсах і тендерах з питань поставок продовольства, залученні організації і підприємств споживчої кооперації до участі у конкурсах і тендерах з питань організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл та закритих учбових закладів;
          • здійснення організаційних заходів щодо використання матеріально-технічної бази споживчої кооперації для розвитку інфраструктури аграрного ринку, раціонального розміщення та функціонування приймально-заготівельних пунктів у зонах масового вирощування сільськогосподарської продукції;
          • вжиття заходів щодо впорядкування розміщення торговельної мережі різних форм власності з урахуванням наявної мережі споживчої кооперації, припинення в установленому порядку стихійних, неорганізованих форм торгівлі та торгівлі в невстановлених місцях, особливо навколо ринків;
          • визначення доцільності діяльності збиткових магазинів у невеликих та глибинних селах і шляхів відшкодування витрат на їх утримання за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування (позабюджетних фондів, спонсорської допомоги та ін.);
          • при можливості, надання в установленому порядку пільг щодо плати податку за землю; ставок, повного скасування окремих місцевих податків і зборів або звільнення від їх сплати та надання відстрочок у сплаті місцевих податків і зборів; уточнення розрахунків з визначення оціночної вартості землі, земельних ділянок, якими користуються підприємства та організації споживчої кооперації у зв'язку з тим, що згідно зі статтею 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" підприємства та організації споживчої кооперації користуються пільгами, передбаченими для господарств агропромислового комплексу.
          • рекомендації міським, селищним, сільським радам розглянути питання щодо спрямування частини ринкового збору ринкам на поліпшення їх матеріально-технічної бази згідно з Регіональною програмою вдосконалення функціонування ринків на 2002-2007 роки.

          2.2. Харківська обласна державна адміністрація та Харківська обласна Рада спільно із Харківською обласною спілкою споживчих товариств розробляє та в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо:

          • підтримки розвитку кооперативного сектора економіки у сферах матеріально-технічного забезпечення, заготівлі, збуту та переробки продукції, виробничого, побутового, соціально-культурного обслуговування;
          • створення мережі сільськогосподарських обслуговуючих, промислових, транспортних, житлових та будівельних кооперативів, багатофункціональних товариств у системі споживчої кооперації;
          • розвитку кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для взаємного страхування;
          • розширення закупівель сільськогосподарської продукції у населення, зокрема через мережу споживчої кооперації;
          • постійного роз'яснення через засоби масової інформації ідеї кооперації, природи кооперативних форм самодопомоги, переваг кооперативного способу господарювання, висвітлення розвитку кооперації в Україні.

          2.3. Харківська обласна спілка споживчих товариств, являючись однією з провідних ланок в торгівельному обслуговуванні населення на селі, у межах чинного законодавства та своїх повноважень зобов’язується здійснити наступні заходи:

          • Розробити при кожному підприємстві системи споживчої кооперації програми фінансової стабілізації, поповнення їх обігових коштів за рахунок повернення дебіторської заборгованості, внесків працівників, пайовиків, інших інвесторів.
          • Розвивати матеріально-технічну базу споживчої кооперації за рахунок залучення позасистемних інвестицій, використання приватних, позикових коштів та інших фінансових джерел.
          • Розвивати більш тісні внутрігосподарські зв’язки за схемами: „заготівлі сільгосппродуктів – ринки”, „заготівлі сільгосппродуктів – переробка – виробництво товарної продукції – торгова мережа”.

          У галузі торгівлі і громадського харчування:

          • Продати населенню через торгівельну мережу системи і підприємства громадського харчування всього товарів на суму 470 млн. грн., в т.ч. у мережі громадського харчування на 61 млн. грн.
          • Щорічно відкривати по 30 магазинів роздрібної торгівлі та 12 підприємств ресторанного господарства за рахунок капітального ремонту, перепрофілювання та переспеціалізації раніше закритої торгової мережі. За рахунок цього зменшити кількість населених пунктів, де відсутнє торгівельне обслуговування, на 85 одиниць.
          • Відкрити по 1 магазину-маркету в кожному районі.
          • Продовжувати роботу по створенню широкої мережі спеціалізованих підприємств громадського харчування, заснованих на нових технологіях та традиціях української кухні в районних центрах, а також в містах масового відпочинку громадян, вокзалах, туристичних центрах, на жвавих транспортних магістралях, у тому числі швидкого обслуговування — кафетеріїв у магазинах, закусочних, молодіжних кафе і барів, буфетів з проведенням дискотек, молодіжних та тематичних вечорів.
         • Для безперебійного забезпечення населення товарами першої необхідності у віддалених і важкодоступних населених пунктах з малою кількістю жителів, які не мають стаціонарної торгівельної мережі, організувати виїзди автомагазинів за графіком та сприяти відкриттю магазинів “на дому”.
         • Активізувати проведення виїзних форм обслуговування населення на ярмарках, базарах, виставках-продажах, у місцях відпочинку та проведення масових заходів та інших заходах.
           • Додатково взяти на обслуговування буфетною продукцією та гарячим харчуванням 20 загальноосвітніх шкіл області і довести обслуговування споживчою кооперацією до 70% від загальної кількості сільських шкіл, 4 СПТУ, 3 технікуми, 10 лікарень.
           • Проводити роботу по розширенню асортименту непродовольчих груп товарів і доведенню їх питомої ваги до 30% у товарообігу, для чого:

                    – організувати в кожному районному центрі, населених пунктах торгівлю книгами з наданням послуги „книга на прокат”;
                    – де можливо, відкрити відділи по торгівлі виробами з дорогоцінних металів;
                    – на базі раніш закритих відкрити у 5 райспоживспілках спеціалізовані магазини „Меблі”;
                    – організувати у всіх районних центрах продаж товарів в кредит;
                    – згідно з підписаною Угодою з Харківською Єпархією продовжувати роботу по організації торгівлі церковними товарами і літературою;
                    – розширити асортимент товарів складно-побутової техніки (холодильників, пральних машин, пилососів, телевізорів та ін.), господарчих товарів, будівельних товарів з доставкою покупцям додому;
                    – проводити спрямовану роботу щодо розширення в торгівельній мережі асортименту українських товарів, у т.ч. за рахунок місцевих товаровиробників, формування асортиментної політики з урахуванням попиту населення.

          • Відповідно до потреб населення подовжити режим роботи об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, де це доцільно, організувати їх роботу у нічні години.
         • Здійснювати практичні дії щодо відновлення роботи оптової ланки в районних кооперативних організаціях для формування необхідних ресурсів і централізованого товаропостачання магазинів. Відпрацювати асортимент і шляхи постачання товарних ресурсів і оптової торгівлі, взаємовідносини між оптовою і роздрібною торгівлею.
          • З урахуванням соціальної направленості споживчої кооперації здійснювати надання побутових послуг населенню згідно з їх потребами - перукарні, майстерні по ремонту взуття, годинників, побутової техніки та інші, дитячі майданчики, послуги прокату, крупорушки.

          У заготівельній галузі:

          • Забезпечити закупівлю у громадян та юридичних осіб сільськогосподарської продукції і сировини, виробів і продукції особистих підсобних господарств і промислів, дикоростучих плодів, ягід і грибів, лікарсько-технічної сировини з наступною її переробкою та реалізацією на 107670 тис. грн., в т.ч. по роках: 2004 р. - 20670, 2005 р. - 21000, 2006 р. - 21500, 2007 р. - 22000, 2008 р. - 22500.
           • Виходячи з потреб підприємств громадського харчування, кооперативної торгівлі, заявок спецспоживачів, закритих установ, військових частин, лікарень, оздоровчих закладів, організувати заготівлі овочів, картоплі, фруктів для послідуючого продажу на 5 млн.грн.
           • Активізувати роботу по залученню до заготівлі підприємств роздрібної і оптової торгівлі, громадського харчування, промисловості, роз’їзних та позаштатних заготівельників, населення.
           • Здійснювати зустрічний продаж громадянам комбікорму і зерна на кормові цілі за рахунок закупленої у них тваринницької продукції.
           • Щорічно проводити внутрісистемні ярмарки для максимального розширення на ринках міста Харкова і області торгівлі м’ясом, салом, битою птицею, зерном, крупами, борошном, цукром, олією, яйцями, медом, квасолею, сухофруктами, овочами, картоплею, фруктами та іншими сільськогосподарськими продуктами.
           • Для подальшої реалізації населенню здійснювати закупки за межами області недостатньої в регіоні сільгосппродукції - цитрусових, баштанних та ін.
             • Постійно проводити необхідну інформаційно рекламну роботу серед населення про умови прийому сільськогосподарської продукції і сировини. Обладнати куточки заготівельної діяльності, рекламні щити. Щоквартально давати оголошення в газетах районів про ціни та умови прийому від населення сільськогосподарської продукції і сировини.

          У виробничій галузі:

          • Збільшити виробництво товарів продовольчих груп з наступною їх реалізацією через організації роздрібної торгівлі на 20%, у тому числі по:

                    – хлібобулочним виробам на 20% або на 432,5 тн,
                    – кондитерським виробам на 35% або на 16 тн.
                    – макаронним виробам на 39% або на 40 тн.
                    – ковбасним виробам на 54% або на 44 тн.
                    – риби товарної на 45% на 47 тн.
                    – безалкогольним напоям у 3 рази або на 11,7 тис. дал
                    – оцту на 29% або на 3,3 т. дал.

          • Впроваджувати передові технології та переоснащення переробних підприємств з метою збереження та створення нових робочих місць та забезпечення випуску конкурентноспроможної продукції за рахунок:

                    – відновлення виробництва макаронних виробів в 5-ти організаціях системи, кондитерських – в 3-х,
                    – монтажу і вводу в експлуатацію ротаційних комбінованих печей на 4 хлібопекарнях,
                    – реконструкції та заміні обладнання в 3-х ковбасних цехах,
                    – модернізації ліній з розливу безалкогольних напоїв в 5-ти організаціях,
                    – розширення асортименту з випуску холодильних вітрин на Ремхладомонтажі до 45 модифікацій та організації ділянки по виробництву пластикових виробів, порошкового окрасу, обладнання.

          • Спільно з сільськогосподарськими товаровиробниками області використовувати виробничі потужності переробних підприємств для переробки вирощеної продукції, організації спільного виробництва і реалізації хлібобулочних, ковбасних та інших виробів з асоційованими членами Облспоживспілки, райспоживспілок і райспоживтовариств.
           • Відкрити цехи і ділянки малої потужності по виробництву борошняних, кондитерських та макаронних виробів на підприємствах громадського харчування в Дворічанській, Куп’янській, Харківській райспоживспілках.
           • Проводити роботу по створенню мережі фірмових магазинів, відділів при виробничих підприємствах з продажу продукції власного виробництва, а також спеціалізованих магазинів з продажу непродовольчих товарів.
           • Проводити роботу з технологічного контролю за якістю, проведенням атестації, сертифікації продукції, впровадженням штрихового кодування тощо.

          В роботі ринків:

          • На виконання Регіональної програми вдосконалення функціонування ринків, затвердженої розпорядженням Харківської облдержадміністрації №92 від 4.03.2002 року, спрямувати 7 млн. грн. на розвиток матеріально-технічної бази, реконструкцію і благоустрій ринків, придбання обладнання і спецодягу, розширення сфери послуг.
           • Забезпечити ефективну роботу ринків шляхом розширення видів наданих послуг, створення та розвиток на них торгівельно-закупівельних підприємств, підприємств побутового обслуговування, відкрити майданчики для паркування автотранспорту, майстерні по ремонту взуття, майстерні по ремонту побутової техніки і меблів.
           • Відкрити на кожному ринку ОСП „Обласне об’єднання ринків” підприємство ресторанного господарства швидкого обслуговування.
           • Провести роботу по багатоджерельному фінансуванню ринків шляхом залучення коштів суб’єктів підприємницької діяльності правил торгівельного обслуговування населення, ветеринарних правил, державних санітарних норм.
           • З метою удосконалення роботи ринків проводити семінари, наради, „круглі столи” по обміну досвідом, визначенню шляхів для вирішення глобальних завдань тощо.

          В кадровій політиці:

          • Здійснювати професійну підготовку і підвищення кваліфікації кадрів споживчої кооперації через Харківський кооперативний технікум та Полтавський університет споживчої кооперації.
           • Розробити комплексну програму підбору і підготовки кадрів, в якій передбачити систему висування керівних кадрів, формування і роботу з резервом, заходи по зміцненню дисципліни і підвищенню відповідальності керівників і спеціалістів.
           • Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи серед сільської молоді, зокрема учнів загальноосвітніх шкіл щодо вибору майбутньої професії в системі споживчої кооперації.
           • Забезпечувати через засоби масової інформації широке ознайомлення населення з діяльністю організацій споживчої кооперації області.

          3.Порядок вирішення спорів

          3.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами щодо цієї Угоди, мають вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні згоди – в порядку, встановленому чинним законодавством.

          4.Заключні положення

          4.1. Угода укладена українською мовою у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

          4.2. Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 2004-2008 років.

           Угода може бути пролонгована за домовленістю Сторін.

          4.3. Угода може бути розірвана за ініціативою однієї із Сторін з обов’язковим повідомленням про це інших Сторін не пізніше, ніж за один місяць до часу розірвання.

          4.4. За погодженням Сторін до угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються письмово у вигляді додатка до Угоди і скріплюються підписами та печатками Сторін.

 

Читайте также:

© Oblpotrebsouz все права защищены.